فروشگاه شیراز

شیراز - خیابان مشکین فام - جنب هتل هما - روبروی بیمارستان علی اصغر - تلفن : 2288666-0711 و 2287381-0711